Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Inloopavond Bavelse scholen 20 maart

Op 20 maart jl. vond er inloopavond voor omwonenden van het nieuwbouwproject in Bavel plaats. Onderstaand treft u de presentatie aan die die avond gegeven is.

Presentatie Brede School Bavel


Definitief ontwerp scholen Bavel

30 mei 2017

Bekijk de complete presentatie van het overzicht definitief ontwerp en planning realisatie.

Bekijk hier de presentatie


Visiedocumenten Brabantpark/Heusdenhout en Bavel

23 februari 2017

Op donderdag 23 februari 2017 boden de schoolbesturen Markant Onderwijs, PCPO, Groene Lint en INOS de visiedocumenten Brabantpark/Heusdenhout en Bavel aan aan wethouder Haagh. De visiedocumenten zijn onder regie van BreedSaam tot stand gekomen in samenspraak tussen de schoolbesturen en de diverse maatschappelijke partners in de wijk. Op basis van de visiedocumenten wordt nu verder gewerkt aan realisering van een IKC in Bavel en een IKC netwerkorganisatie in Brabantpark/Heusdenhout.

visiedocument Bavel

visiedocument Brabantpark

 


Communicatie Nieuwbouw Bavel

IKC Bavel (het ontwerp)

Begin 2016 is begonnen met het ontwerp van het Integraal kind Centrum (IKC) in Bavel. In dit ontwerp is niet alleen ruimte voor de beide scholen, ook kinderopvang, judo, dans en het verenigingsleven van Bavel krijgt een plek in de IKC. Op dit moment worden de laatste overleggen met de scholen en de kinderopvang gevoerd om zo het voorlopig ontwerp definitief vast te kunnen stellen. Ook bespreken we het ontwerp nog met de medezeggenschapsraden van beide scholen, de oudercommissie van Kober, de Klankbordgroep en de Dorpsraad.

Planning

Toen een jaar geleden gestart werd met de planvorming van de nieuwbouw van het IKC in Bavel stond de oplevering in het 2e kwartaal 2018 gepland. Door de integratie van de kinderopvang in het project is wat vertraging opgelopen in het ontwerpproces. Daarnaast worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente over de planvormingen en inrichting openbaar gebied. Het is nu nog onduidelijk of het gaat lukken om IKC Bavel op te leveren Kerst 2018. Binnenkort kan hierover meer duidelijkheid gegeven worden.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de realisatie van de nieuwbouw zal een deel van de basisschool De Spindel en het bestaande gebouw van Kober gesloopt worden. Het schoolgebouw van De Toermalijn kan blijven staan. Om de overlast qua tijdelijke huisvesting voor beide scholen zoveel mogelijk gelijk te houden wordt nauwkeurig gekeken naar de inzet van de schoolgebouwen die behouden blijven en voor welke groepen van beide scholen tijdelijke huisvesting op een andere locatie gezocht wordt. Uitgangspunt is dat beide scholen evenredig van deze andere locatie gebruik gaan maken. Ook de kinderopvang wordt meegenomen.

Op het moment worden de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de tijdelijke huisvesting. Zodra hier meer duidelijk over is, wordt hierover gecommuniceerd.

Plattegrond begane grond

Plattegrond eerste verdieping


Presentatie stand van zaken op bijeenkomst Dorpsraad Bavel

25 december 2015

Op donderdag 17 november 2015 heeft BreedSaam een presentatie gegeven rond de stand van zaken nieuwbouw Bavelse Basisscholen.

De plannen zijn nog in ontwikkeling en er vindt nog regelmatig overleg plaats met de beide scholen, gemeente en dorpsraad.

In de bijlage is de presentatie opgenomen zoals gegeven op 17 december door Onno Damen van ICSadviseurs. Binnenkort volgt meer informatie als er nieuwe zaken te melden zijn, zoals architectenkeuze, ontwerp van het gebouw, invulling brede school concept, etcetera.